Algemene verkoop en leveringsvoorwaarden Berleko Sport & Promowear VOF

HIERNA TE NOEMEN Berleko

HOOFDSTUK I ALGEMEEN

ARTIKEL 1 TOEPASSELIJKHEID VAN DEZE VOORWAARDEN EN DEFINITIES

1.1 Deze algemene verkoopvoorwaarden, hierna te noemen: „Voorwaarden“, zijn van toepassing op alle overeenkomsten die Berleko sluit met opdrachtgevers, zoals gedefinieerd in deze voorwaarden.

1.2 De „overeenkomst“ is de wilsovereenstemming of rechtsverhouding tussen Berleko en opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn derhalve eveneens van toepassing op alle aanbiedingen en facturen van Berleko.

1.3 De „opdrachtgever“ is de (rechts)persoon of organisatie die producten van Berleko koopt.

1.4 „Producten“ zijn alle zaken die door Berleko worden verkocht in het kader van haar normale bedrijfsvoering.

1.5 Voor zover in deze voorwaarden of de overeenkomst wordt verwezen naar een internationaal gedefinieerd beding (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend EXW, CIF, DDP, etc.) heeft dit beding de betekenis die daarom moet worden toegekend op grond van de door de internationale Kamer van Koophandel gepubliceerde Incoterms 2000.

1.6 Schriftelijke bedingen waarmee uitdrukkelijk wordt afgeweken van deze voorwaarden tussen Berleko en een opdrachtgever of schriftelijke aanbiedingen van Berleko onder andere, maar niet uitsluitend in periodiek verschijnende prijslijsten, bijvoorbeeld met betrekking tot kortingen, betalingstermijnen, minimale orders, transportkosten, etc. gaan voor, en treden in de plaats van de bepalingen in deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk niet van toepassing worden verklaard op de betreffende overeenkomst.

1.7 Indien deze voorwaarden ooit van toepassing zijn geweest op een overeenkomst tussen Berleko en een opdrachtgever zijn deze voorwaarden telkens van toepassing op toekomstige en/of vervolgovereenkomsten tussen Berleko en opdrachtgevers, ook wanneer daarbij niet uitdrukkelijk naar deze voorwaarden wordt verwezen.

HOOFDSTUK II VERKOOPSVOORWAARDEN

ARTIKEL 2 AANBIEDINGEN EN BESTELLINGEN

2.1 Alle aanbiedingen van Berleko, mondeling of schriftelijk gedaan, waaronder aanbiedingen opnemen in prijslijst, zijn vrijblijvend tenzij Berleko in haar opdrachtbevestiging uitdrukkelijk verklaart dat een aanbieding niet vrijblijvend is.

2.2 Na aanvaarding door opdrachtgever van een door Berleko gedaan aanbod, heeft Berleko het recht het aanbod binnen twee werkdagen na ontvangst van de aanvaarding van het aanbod te herroepen.

2.3 De overeenkomst komt tot stand door schriftelijke bevestiging door Berleko van een bestelling van een opdrachtgever of doordat Berleko een aanvang heeft gemaakt met de feitelijke levering van de bestelde zaken. Berleko behoudt zich het recht voor bestellingen zonder opgave van redenen te weigeren.

ARTIKEL 3 PRIJZEN

3.1 Prijzen en overige voorwaarden genoemd in aanbiedingen van Berleko zijn gebaseerd op de soort en het aantal producten genoemd in desbetreffende aanbieding. Indien een bestelling met betrekking tot de aard, soort of aantal van het product of andere voorwaarden van de bestelling afwijkt of afwijken van de aanbieding is Berleko niet gebonden aan de prijzen en voorwaarden van haar aanbieding.

3.2 Alle prijzen zijn netto, exclusief belastingen en heffingen (waaronder begrepen omzetbelasting en in- en uitvoerrechten) en exclusief overige kosten zoals verzekering en transport. Alle bedragen luiden in Euro’s.

3.3 Berleko is gerechtigd de prijzen van de te leveren producten eenzijdig te verhogen. Berleko stelt de opdrachtgever, indien redelijkerwijs mogelijk, tenminste een maand vóór het intekenen ervan schriftelijk op de hoogte van de verhoging.

3.4 In het geval Berleko eenzijdig een verhoging van meer dan 5% van de overeengekomen prijzen vaststelt, is de opdrachtgever gerechtigd de overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Indien de opdrachtgever de overeenkomst op deze grond ontbindt is Berleko niet verplicht de schade te vergoeden die de opdrachtgever mogelijkerwijs leidt als gevolg van de ontbinding.

ARTIKEL 4 BETALING

4.1 Berleko heeft te alle tijde het recht om gehele of gedeeltelijk vooruitbetaling van de overeengekomen prijs te vorderen of levering onder rembours te verlangen.

4.2 Berleko behoudt zich te alle tijde het recht voor om zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, waarbij nakoming van haar verplichtingen kan worden opgeschort totdat de verlangde zekerheid is gesteld.

4.3 Betaling van facturen dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum op de in de factuur vermelde wijze. Indien de opdrachtgever aanleiding ziet de hoogte op de factuur te betwisten, dient hij dit schriftelijk te doen binnen 8 dagen na factuurdatum. Na afloop van deze termijn kan de opdrachtgever geen beroep meer doen op de onjuistheid van de factuur.

4.4 Betaling geschiedt onder vermelding (van het factuurnummer) van de factuur waarvoor de betaling wordt verricht. Bij het ontbreken van de vermelding van het factuurnummer, geldt het bepaalde van artikel 6:43 lid 2 van het Burgerlijk Wetboek.

4.5 Betaling van een factuur strekt in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de verschenen rente, en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.

4.6 De termijn van 14 dagen is een fatale termijn. Bij niet tijdig betaling is de opdrachtgever derhalve zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling is vereist van rechtswege in verzuim.

ARTIKEL 5 GEVOLGEN VAN VERZUIM VAN DE OPDRACHTGEVER

5.1 Zodra opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van een of meerdere verbintenissen wegens Berleko worden alle op dat moment nog opeisbare vorderingen van Berleko op die opdrachtgever terstond opeisbaar.

5.2 In geval van verzuim van de opdrachtgever is de opdrachtgever wettelijke (handels)rente verschuldigd voor elke maand of gedeelte daarvan, waarmee de betalingstermijn is overschreden. De verschuldigde rente wordt berekend over het gedeelte van het totale opeisbare bedrag (inclusief omzetbelasting en kosten) dat niet is voldaan.

5.3 In geval van verzuim van opdrachtgever, is de opdrachtgever verplicht alle buitengerechtelijke incassokosten van Berleko te vergoeden. De incassokosten worden berekend overeenkomstig het incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, met een minimum van € 70,-. Berleko is niet gehouden om aan te tonen dat de buitengerechtelijke incassokosten tot voornoemd percentage c.q. bedrag daadwerkelijk door haar zijn gemaakt.

ARTIKEL 6 LEVERING VAN PRODUCTEN / LEVERTIJD

6.1 De in een overeenkomst vermelde levertijd is indicatief. Aan de overschrijding van de levertijd kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen. Overschrijding van een door Berleko genoemde levertijd brengt Berleko derhalve niet in verzuim. De opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van enige schade, direct of indirect, als gevolg van overschrijding van de in de overeenkomst vermelde of op andere wijze overeengekomen levertijd.

6.2 De in de overeenkomst vermelde levertijd wordt in elk geval verlengd met de periode waarin de opdrachtgever in verzuim is ten aanzien van enigerlei verplichting wegens Berleko of de periode waarin Berleko gerechtigd is zich op enig opschortingsrecht of overmacht te beroepen.

6.3 Zodra Berleko de bestelde producten in haar magazijn voor aflevering aan opdrachtgever gereed heeft staan zal zij dit melden aan de opdrachtgever.

6.4 Aflevering geschiedt doordat Berleko de producten op een door haar bepaalde plaats van haar bedrijfsterrein gereed zet waar deze producten (al dan niet, na ondertekening van een ontvangstbewijs) door de opdrachtgever in ontvangst kunnen worden genomen. Nadat de producten in ontvangst zijn genomen zijn deze voor risico van de opdrachtgever.

6.5 Indien een periode verstrijkt van acht dagen nadat Berleko de opdrachtgever heeft gemeld dat de producten voor aflevering gereed staan zonder dat deze producten door de opdrachtgever worden opgehaald, gaat het risico van de zaak over op de opdrachtgever. Voorts wordt opdrachtgever vanaf dit tijdstip een vergoeding verschuldigd aan Berleko voor het gebruik van het bedrijfsterrein van 1% van het factuurbedrag per week, of gedeelte daarvan dat de producten op het bedrijfsterrein gereed staan.

6.6 Indien Berleko en opdrachtgever overeen zijn gekomen dat Berleko de producten op een door de opdrachtgever opgegeven adres zal bezorgen, heeft Berleko aan die verplichting voldaan door de producten éénmaal op het adres aan te bieden. De ontvangst op dit adres is voor risico van de opdrachtgever. Berleko is niet gehouden te onderzoeken of de persoon die de producten ontvangt daartoe bevoegd is of te onderzoeken of de opdrachtgever het juiste adres heeft opgegeven. Indien bij bezorging de producten niet in ontvangst worden genomen geldt hetgeen in de voorwaarden overigens is bepaald omtrent aflevering, met dien verstande dat het risico van de zaak over gaat op de opdrachtgever vanaf het tijdstip dat de producten ter aflevering aan het opgegeven adres zijn aangeboden.

6.7 Het is Berleko toegestaan om de aflevering van producten in gedeelten te doen plaatsvinden. Voor elk gedeelte gelden afzonderlijk de bepaling omtrent aflevering in deze voorwaarden.

ARTIKEL 7 GEBREKEN BIJ AFLEVERING

7.1 Opdrachtgever heeft de verplichting bij aflevering te onderzoeken of de geleverde producten aan de overeenkomst beantwoorden en of de producten uitwendig waarneembare gebreken vertonen. Dergelijke gebreken dienen onverwijld gemeld te worden op de ontvangstbevestiging. Indien op de ontvangstbevestiging geen uiterlijk waarneembare gebreken zijn gemeld wordt vermoed dat de producten zonder dergelijke gebreken zijn afgeleverd.

7.2 Niet uiterlijk waarneembare gebreken moeten binnen 7 dagen na ontdekking, of het tijdstip waarop de gebreken redelijkerwijs ontdekt hadden kunnen worden, aan Berleko worden gemeld. Melding van niet uiterlijk waarneembare gebreken dient in elk geval te geschieden binnen een termijn van 1 maand na aflevering. Na afloop van deze termijn kan de opdrachtgever geen vordering meer instellen wegens Berleko op de grond dat de producten gebreken vertonen of anderszins niet aan de overeenkomst beantwoorden, hierdoor is in elk geval begrepen een vordering strekkende tot herstel, vervanging van de zaak of schadevergoeding en het beroep op ontbinding van de overeenkomst.

7.3 Bij tijdige melding van gebreke zal Berleko, indien en voor zover de melding naar haar oordeel gegrond is, overgaan tot herstel of vervanging van het gebrek, hetzij tot vergoeding van de waardevermindering van het product als een gevolg van het gebrek, zulks uitsluitend ter keuze van Berleko. In geen geval zal de waarde van de prestatie die Berleko verricht naar aanleiding van de melding van het gebrek de prijs van het gebrekkige gedeelte van de geleverde producten overstijgen. Berleko is niet aansprakelijk voor enige schade ontstaan als gevolg van het gebrek. Evenmin is Berleko gehouden enige andere prestatie te verrichten dan de prestatie die zij heeft gekozen ingevolge deze bepaling.

7.4 Afgeleverde zaken worden niet teruggenomen door Berleko, tenzij Berleko de zaken wenst terug te nemen als maatregel om tijdig gemelde gebreken te herstellen. Indien Berleko en opdrachtgever schriftelijk uitdrukkelijk zijn overeengekomen dat, al dan niet onder bepaalde voorwaarden, producten door de opdrachtgever geretourneerd mogen worden, zal opdrachtgever de gehele bestelling retourneren. De producten dienen in oorspronkelijke staat te zijn en zich in hun originele verpakking te bevinden. De kosten van retourzending, inclusief transportkosten, zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij de producten met instemming van Berleko zijn geretourneerd op basis van een gegronde melding van gebreken, Berleko zal de opdrachtgever voor het factuurbedrag van deze producten crediteren, verminderd met de gemaakte kosten in verband met het terugnemen en het bedrag van de waardedaling van de producten.

ARTIKEL 8 BEWERKTE PRODUCTEN

8.1 Indien Berleko van de opdrachtgever opdracht krijgt tot levering van producten die overeenkomstig de wens van opdrachtgever worden voorzien van een (gedrukte) afbeelding of een andere bewerking, dient de opdrachtgever tijdig te zorgen voor duidelijke instructies en reproduceerbaar materiaal van goede kwaliteit dat nodig is voor de uitvoering van de opdracht.

8.2 Berleko is uitsluitend gehouden voorafgaand aan de aflevering een drukproef of monster ter goedkeuring aan opdrachtgever te zenden, indien dat vóór of bij het verstrekken van de opdracht schriftelijk door opdrachtgever is bedongen. In dat geval verplicht Berleko zich een drukproef c.q. een monster te tonen aan opdrachtgever, welke drukproef of monster geacht wordt door opdrachtgever te zijn goedgekeurd indien opdrachtgever niet binnen vijf werkdagen daarna de drukproef of het monster schriftelijk en onder opgave van redenen heeft afgewezen. Opdrachtgever accepteert bij voorbaat geringe afwijkingen van de drukproef of het monster. Onder geringe afwijkingen vallen in elk geval, maar niet uitsluitend, verschillen in kleurschakeringen. Aan dergelijke afwijkingen kan de opdrachtgever geen rechten ontlenen wegens Berleko.

8.3 Alle kosten in verband met de door Berleko te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking van bewerkte producten zijn voor rekening van opdrachtgever.

8.4 Berleko is gerechtigd maximaal 10% meer of minder dan het door opdrachtgever bestelde aantal bewerkte producten aan opdrachtgever te leveren en bij opdrachtgever in rekening te brengen.

8.5 Alle rechten van intellectuele eigendom, daaronder begrepen maar niet uitsluitend auteursrechten, modellenrechten e.d. die verband houden met of rusten op de door Berleko bewerkte producten komen toe aan Berleko.

8.6 Opdrachtgever draagt alle (hulp)materialen aan die zij aan Berleko ter beschikking heeft gesteld en die Berleko nodig heeft voor de bewerking van aan opdrachtgever te leveren producten, waaronder, maar niet uitsluitend mallen, films en goldmasters in eigendom over aan Berleko van (hulp)materialen en (vorm)vereisten in acht dienen te worden genomen, of enige handeling moet worden verricht, zal de opdrachtgever aan de voltooiing of verrichting daarvan zijn medewerking verlenen.

8.7 Alle kosten die Berleko in verband met de door Berleko te verrichten werkzaamheden ten behoeve van de samenstelling en de bewerking aan de bewerkte producten maakt, worden afzonderlijk aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

8.8 Producten welke door opdrachtgever zelf worden aangeleverd om te voorzien van een bedrukking of enige andere bewerking, geschied ten alle tijde op eigen risico voor opdrachtgever. Dit betekent, dat als er misdrukken worden gemaakt, er was echtheids- of hechtings- problemen zijn en/of overige onvolkomenheden aan de aangeleverde producten en/of bewerking(en) ontstaan, dit niet aan opdrachtgever wordt vergoed en/of gecompenseerd, tenzij anders schriftelijk met Berleko wordt overeengekomen.

8.9 Indien opdrachtgever een eigen ontwerp en/of materialen hiervoor aanlevert, of op enige andere wijze invloed uitoefent op het product (tekst en/of afbeelding personalisatie), geeft opdrachtgever ten opzichte van Berleko de verzekering dat op tekst, motief en/of afbeelding(en) geen rechten van derden rusten (copyright). Eventuele inbreuken op auteurs-, persoonlijkheids- of handelsnaamrechten komen in dat geval volledig voor rekening van opdrachtgever.

Opdrachtgever verzekert Berleko eveneens dat hij door de individualisering en/of bewerking van het product ook geen inbreuk maakt op andere rechten van derden.

8.10 Opdrachtgever zal Berleko vrijwaren van alle vorderingen en aanspraken op grond van inbreuk op dergelijke rechten (copyright) van derden. Opdrachtgever vergoedt Berleko alle daaruit voortvloeiende kosten voor verdediging en andere schade.

8.11 De bepaling van titel 7, afdeling 1 van boek 7 Burgerlijk Wetboek, alsmede alle overige bepalingen van boek 7 Burgerlijk Wetboek die aanverwante zaken regelen zijn niet van toepassing op de werkzaamheden die Berleko ten behoeve van de opdrachtgever verricht zoals bedoeld in het onderhavige artikel.

ARTIKEL 9 OVERMACHT

9.1 Onder overmacht wordt verstaan elke omstandigheid op grond waarvan (verdere) nakoming van de overeenkomst door Berleko redelijkerwijs niet van haar kan worden verlangd. Hieronder wordt in elke geval, maar niet uitsluitend, begrepen export- en/of import verboden, een door een derde aan Berleko opgelegd verbod om producten te leveren vanwege strijd met rechten van industriële of intellectuele eigendom van een derde, staking, brand en andere calamiteiten die de bedrijfsvoering verhinderen of beperken, gebrek aan grond- en/of hulpstoffen, transportbelemmeringen, oorlogen, oproer en maatregelen van hogerhand, zulks ongeacht of deze omstandigheden zich voordoen bij Berleko of bij haar toeleveranciers.

9.2 In geval van overmacht aan de zijde van Berleko heeft Berleko het recht om, naar haar keuze, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Berleko verplicht is enige door de opdrachtgever geleden schade te vergoeden. Een dergelijke overmacht verschaft de opdrachtgever niet het recht de overeenkomst geheel of partieel te ontbinden tenzij de opdrachtgever aantoont dat de schade die zij lijdt als gevolg van de overmacht aan de zijde van opdrachtgever zo groot is, dat van Berleko of de leverancier niet gevergd kan worden dat zij de overeenkomst voor het niet nagekomen gedeelte in stand laat.

ARTIKEL 10 EIGENDOMSVOORBEHOUD

10.1 Alle door Berleko aan de opdrachtgever geleverde producten worden overgedragen onder de opschortende voorwaarde dat de opdrachtgever alle vorderingen van Berleko op de opdrachtgever heeft voldaan.

10.2 Het bepaalde in lid 1 geldt tevens voor vorderingen van Berleko wegens het door de opdrachtgever te kort schieten in de nakoming van een overeenkomst.

10.3 Indien Berleko goede grond heeft te vrezen dat opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen wegens Berleko zal te kort schieten, is Berleko gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde producten terug te nemen. Na terugneming zal de opdrachtgever worden gecrediteerd voor de marktwaarde van de teruggenomen producten. De marktwaarde is in geen geval hoger dan de oorspronkelijke koopsom, verminderd met de door Berleko in verband met de terugneming gemaakte kosten en eventuele oudere bedragen ten aanzien waarvan Berleko zich wegens de opdrachtgever op verrekening kan beroepen.

ARTIKEL 11 ONTBINDING/OPSCHORTING/VERREKENING

11.1 Berleko heeft het recht om, onverminderd haar rechten op grond van de wet, de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden ingeval van faillissement, surseance van betaling of liquidatie van de onderneming van de opdrachtgever of bij een ingrijpende wijziging in de zeggenschapsverhoudingen bij de opdrachtgever.

11.2 De opdrachtgever heeft niet het recht om zich wegens Berleko op het recht van ontbinding, opschorting, retentie of verrekening te beroepen.

ARTIKEL 12 AANSPRAKELIJKHEID

12.1 Behoudens opzet of grove schuld aan de zijde van Berleko is Berleko niet aansprakelijk voor schade die door de opdrachtgever wordt geleden als gevolg van een gedraging van Berleko (of een persoon voor wie zij krachtens de wet aansprakelijk is) in nakoming van de overeenkomst of anderszins.

12.2 In geval Berleko aansprakelijk is voor schade geleden door de opdrachtgever is de schade die Berleko gehouden is te vergoeden nooit meer dan de factuurwaarde van de geleverde producten waarvan het gebrek oorzaak is geweest van de schade of, indien dit niet is vast te stellen, de factuurwaarde van de producten die zijn geleverd aan opdrachtgever op het tijdstip dat de schade veroorzakende gebeurtenis zich heeft voorgedaan.

ARTIKEL 13 VRIJWARING EN SCHADELOOSSTELLING

De opdrachtgever vrijwaart en zal Berleko schadeloosstellen voor alle aanspraken van derden in verband met de overeenkomst.

ARTIKEL 14 RECHT OP VERZAKING

14.1 Overeenkomstig de Belgische wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de bescherming van de consument, beschikt de opdrachtgever over een termijn van 7 werkdagen, vanaf de dag volgende op de levering van de bestelling, om eventueel te betekenen dat hij afziet van zijn aankoop. Dit verzakingsrecht komt niet toe aan de professionele koper.

14.2 Indien de aankoop betrekking heeft op gepersonaliseerde (als wel bedrukte en/of bewerkte) producten geniet de klant dat recht niet.

14.3 De betekening van verzaking kan gebeuren via e-mail of aangetekende brief.

14.4 Het recht op verzaking van de opdrachtgever is afhankelijk van het terugsturen van de totale levering binnen een termijn van 3 werkdagen vanaf de verzending van de e-mail of aangetekende brief waarin de verzaking werd meegedeeld.

14.5 Producten die worden teruggestuurd moeten samen met de bijbehorende leveringsbons worden opgezonden in nieuwe staat en in de oorspronkelijke verpakking, die eveneens in perfecte staat moet zijn.

14.6 Berleko betaalt het bedrag van de betrokken bestelling terug zodra ze het (de) teruggestuurde product(en) ontvangen heeft en voor zover het (de) betrokken product(en) in perfecte staat verkeert (verkeren).

14.7 De verzendkosten voor terugsturen van het (de) product(en), zijn ten laste van de opdrachtgever, behalve in geval van niet-conforme levering.

HOOFDSTUK III SLOTBEPALINGEN

ARTIKEL 15 WIJZIGINGEN

15.1 Wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van de overeenkomst en deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze zijn vastgelegd in een door Berleko ondertekend geschrift.

15.2 Zodra deze voorwaarden, met mogelijke wijzigingen, aanvullingen of veranderingen van toepassing zijn, vervallen alle andere afspraken die daarvóór tussen partijen golden.

ARTIKEL 16 PARTIËLE NIETIGHEID

Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden niet geldig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele overeenkomst aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke overeenkomst inhoud wordt gegeven.

ARTIKEL 17 VOORRANG NEDERLANDSE TEKST

Voor zover van deze voorwaarden een versie in omloop wordt gebracht in een andere taal dan het Nederlands, geldt desalniettemin voor de uitleg van de voorwaarden de Nederlandse tekst.

ARTIKEL 18 INWERKINGTREDING

De voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel, onder nummer 895 en van kracht met ingang van 1 maart 2023.

ARTIKEL 19 RECHTSKEUZE EN FORUMKEUZE

19.1 Op deze algemene voorwaarden en alle aanbiedingen en overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten (veelal aangeduid als het Weens Koopverdrag) is niet van toepassing.

19.2 Alle geschillen tussen Berleko en haar opdrachtgevers in verband met of voortvloeiende uit een overeenkomst zullen door partijen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

Neem contact met ons op

Error 404